De naam Odisam is een combinatie van twee woorden:

  • ODI, verwijzend naar odyssee
  • SAM, als afkorting van samen.

Odyssee staat voor een lange reis met ups en downs onderweg, want de tocht kan soms zwaar en lang zijn. Dit symboliseert de reis die we maken met onze gebruikers, de omgeving waarin we actief zijn en onze medewerkers.

De reis zetten we samen voort, met alle mensen en factoren om ons heen.

We kozen voor deze kernachtige zin omwille van de vele betekenissen die er aan gekoppeld kunnen worden.

Enerzijds beklemtonen we dat we als team aan de slag gaan met onze kinderen en jongeren en samen met hen. Een ander aspect gaat over de intensieve samenwerking tussen onze medewerkers, elk binnen hun expertise om zo een kwalitatief verblijf en kwalitatieve begeleiding te bieden, ongeacht hun zorgnood, voor alle gebruikers. ‘Gebruikers’ is voor ons meer dan enkel de jongere, de context zit hier onlosmakelijk mee verbonden. Concreet betekent dit dat wij niet denken vanuit ons aanbod maar vanuit het belang van onze gebruikers. ”It’s not about the place, it’s about the service”.

Ons samen-verhaal willen we ook verder opentrekken naar samenwerking met externe partners. Omwille van infrastructurele moeilijkheden, is onze locatie reeds enkele keren veranderd. Hierdoor was het tot op vandaag niet evident om duurzame relaties op te bouwen. Onze nieuwbouw in Deinze en de zekerheid van een verlengd verblijf in Ronse, maken dat we hier sterk zullen op inzetten in de nabije toekomst

We zijn overtuigd van de meerwaarde van de samenwerking met onderwijs, welzijn en andere externe partners om niet alleen onze werking te versterken, maar bovenal om de beste zorg en begeleiding voor onze gebruikers te realiseren.

De basishouding waar wij naar streven binnen Odisam, zowel voor gebruikers als voor personeel, is voor ons helder. We willen dit niet doen vanuit verbodsregels maar vanuit intrinsieke motivatie (Positive Behavior Support-ZDT) Deze grondhouding geeft op een heel eenvoudige manier ook onze kernwaarden weer:

Vanuit de overkoepelende waarde respect gaan wij samen met onze gebruikers een engagement aan. We proberen hun zelfrespect op te bouwen, te herstellen en/of te vergroten door eerlijk, oprecht en constructief met elkaar te zijn. Vanuit dit zelfrespect leren we hen ook naar de ander kijken. Gelijkwaardigheid is de bril waardoor we naar die ander kijken om zo tot verbinding en samenwerken te kunnen komen. Als groep, maar ook als individu, tonen we ons betrokken bij elkaar en voor onze omgeving, dit kan zowel gaan over orde en netheid, milieubewustzijn, maatschappij,… We geloven dat we op die manier de zelfstandigheid van elk individu kunnen maximaliseren zodat ze elk hun waarde(n)vol plekje kunnen innemen in de maatschappij.

Odisam staat voor kwaliteitsvol verblijf en begeleiding van onze gebruikers.  We handelen vanuit een duidelijk waarden- en normenkader dat zijn vertaling vindt in onze deontologische code. Verbondenheid is erg belangrijk voor ons en dat uit zich in een warme relatie tussen de gebruiker en het team onderling.

We nemen onze gebruikers mee op een traject dat hen de nodige tools moet geven om na hun verblijf een betekenisvolle plaats in te nemen in de maatschappij. We benaderen onze gebruikers vanuit een holistisch perspectief; we hebben aandacht voor leren, werken, leven, ontspannen; kortom, voor alles wat deel uitmaakt van het leven. We beslissen niet over of voor onze gebruikers maar met hen en met hun ouders/opvoedingsverantwoordelijken; participatie dragen wij hoog in het vaandel.

We bieden onze gebruikers een veilige omgeving waar het fijn is om op te groeien, waar er ruimte wordt gegeven om autonomie te verwerven en geleerd wordt om betekenisvolle relaties aan te gaan. Samen met onze gebruikers bouwen wij aan een solide fundament voor het leven.

Om die taak goed op te nemen zorgen we ervoor dat ons team de vinger aan de pols houdt van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Professionalisering is dan ook een continue opdracht voor het team.

Duidelijke afspraken maken goede vrienden; we waken erover dat de afspraken die we hanteren in onze voorziening transparant zijn en consequent worden nageleefd. Wanneer het fout gaat, beroepen we ons op ons remediëringsbeleid. Onze eerste prioriteit ligt bij het creëren van een positief leefklimaat met accent op preventie. We engageren ons om niet te snel te schakelen van preventie naar curatie. We bieden altijd opnieuw kansen aan onze gebruikers en werken toe naar positief gedrag; ons zorgbeleid is helemaal uitgewerkt met die finaliteit voor ogen.

We zorgen voor een warm onthaal van elke gebruiker. Vooraf informeren we ons grondig of onze voorziening en het aanbod kunnen voldoen aan de zorgvraag van de gebruiker, zo weten we zeker dat we aan onze gebruikers kunnen bieden wat ze nodig hebben voor een perspectiefbiedend verblijf en/of begeleidingstraject. Van zodra een gebruiker onze deur binnenstapt, gaan we met het hele team aan de slag om een thuis weg van huis te bieden. We maken onze gebruikers wegwijs in onze voorziening en stellen het team voor. Elke gebruiker krijgt een individuele begeleider waar hij bij terechtkan voor raad en daad. De individuele begeleider fungeert ook als vertrouwenspersoon voor de gebruiker. Op die manier zorgen we voor warme nabijheid en een veilig gevoel.

Om doelgericht te kunnen werken, op maat van de zorgbehoefte van de gebruiker hanteren we handelingsplanning. Handelingsplanning is de basis van kwalitatief werken aan vooruitgang en laat toe om die vooruitgang accuraat in kaart te brengen. We observeren onze gebruiker om duidelijk zicht te krijgen op zijn specifieke noden en inventariseren alle informatie van relevante stakeholders die ons beeld kunnen voeden. De selectie van doelen is maatwerk en staat garant voor een juiste begeleiding en ondersteuning.

Handelingsplanning garandeert dat we transparant aan de slag gaan met de vraag van de gebruiker. Deze transparantie faciliteert de communicatie tussen teamleden en maakt dat we gelijkgericht kunnen werken met eenzelfde finaliteit voor ogen. Het is ook het instrument bij uitstek om onze teamleden, ouders en de gebruikers bewust te maken van de dynamiek inzake ontwikkeling. We gaan bij handelingsplanning uit van een benadering die de louter academische doelstellingen overstijgt en alle domeinen van het leven meeneemt. Daarom betrekken we ook de ouders/opvoedingsverantwoordelijken en de gebruiker bij dit proces.

We houden het gebruikersdossier zorgvuldig bij, zo is het hele hulpverleningstraject en alle interventies goed gedocumenteerd. We hebben aandacht voor de wijze waarop het gebruikersdossier wordt bijgehouden en ontsloten en doen dit conform de vigerende regelgeving inzake de algemene verordening gegevensbescherming. Onze gebruikers hebben toegang tot hun dossier conform de bepalingen ter zake in het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige.

Het is onze ambitie om hulpcontinuïteit te realiseren waar nodig. Waar we zelf niet aan de noden kunnen voldoen, zorgen we voor een kwalitatieve verderzetting van de zorg. We bewaken het perspectief van onze gebruikers na het verblijf in onze voorziening dan ook zo goed mogelijk en dit op de verschillende domeinen van het leven. We zetten hier tijdig op in zodat er geen breuk ontstaat in de hulpverlening.